‘’Elke week hadden we weer zin in de les’’

Met heel veel plezier kijken we terug op de interactieve Portugese lessen.

Otilia heeft een goed ritme in de lessen en bereid de lessen goed voor. 

Elke week hadden we weer zin in de les. Otilia werkt veel met visuele 

voorbeelden. Je leert behalve de taal, ook veel over de rijke 

geschiedenis en cultuur van Portugal. Wij willen je onwijs 

bedanken voor je enthousiasme. Je bent een mooi mens!

Zodra het nodig is, volgen we graag weer lessen bij je.

-Lizzie en Toine 

Hartelijke groeten,

Lizzie en Toine 

Beste Otillia,

Bedankt voor de Portugese lessen.

De uitleg die je gaf was duidelijk, en de opbouw van de lesinhoud ook prima!

Het is nu aan mijzelf om alles van de afgelopen maanden te herhalen en écht uit het hoofd te gaan leren…..

Evelyn. 

Ik ben je erg dankbaar. Ik heb je ervaren als een warm persoon en gericht op ons als mens/student. Je geeft persoonlijke aandacht en laat je ook als mens zien en horen en niet enkel als de “docent”.

Je neemt de tijd, geeft veel oefeningen en sluit aan bij het niveau van ons. Er is geen druk vanuit jouw kant en je laat je studenten groeien in hun zelfvertrouwen in het lezen en spreken van de taal.

Blijf zo doorgaan!

Charlotte 

Na 1,5 jaar kan ik zeggen dat Otília de beste Portugese lerares is, ze is erg aardig en gastvrij, laat je je eigen tempo kiezen en er is veel variatie in de lessen. Ik heb veel geleerd door de cursus en ik ben echt dankbaar.

Benson

Otília,

Bedankt voor mijn kennismaking met de Portugese taal.

Ontzettend lieve lerares, die met haar mooi lach altijd het beste/meeste uit haar lessen probeerde te halen.

Ze probeert in overeenstemming met haar studenten haar lessen voor te bereiden.

Ikzelf vind de Portugese taal erg lastig, vooral de grammatica, maar ik weet zeker dat deze lessen een positieve bijdrage hebben geleverd aan mijn basis Portugees.

Heel veel succes met de volgende cursussen en het allerbeste toegewenst!

Muito obrigado!!

Vriendelijke Bredase groeten,

Christiaan

Bedankt Otilia voor de portugese lessen. Ik heb er veel van geleerd. Je was altijd behulpzaam met verschillende voorbeelden zodat ik de leerstof beter begreep.

Muito obrigado por seu tempo.

Tchau,

Payam

“Otilia heeft ons, een stel van rond de 60, gedurende meerdere jaren Portugese les gegeven gedurende 1 avond in de week. Er is gebruik gemaakt van de leerboeken Portugues XXI en Gramatica 1&2 aangevuld met eigen materiaal. De lessen waren altijd goed voorbereid en de sfeer was prettig. Otilia is een uitstekende lerares van wie wij veel hebben geleerd en waarvan we tegenwoordig in Portugal dagelijks plezier hebben”.

André en Ingrid

“Ik heb lessen met Otilia in groepsverband (verschillende niveaus) en zij kon heel goed met ieders wens en behoefte omgaan.

Er is gebruik gemaakt van de leerboeken Portugues XXI en Gramática 1&2 aangevuld met eigen materiaal. De lessen waren steeds goed voorbereid en de sfeer was altijd fijn. Otilia is een goede lerares van wie ik veel heb geleerd”.

Jolanda

“Met mijn Portugese roots als achtergrond heb ik altijd Portugees willen leren. Aangezien ik niet de discipline heb voor zelfstudie ben ik gaan zoeken. Helaas werden deze lessen meestal gegeven in het Engels/Portugees. Totdat ik hoorde over Otília. Zo dicht in de buurt had ik niet gekeken!! Na een korte mailwisseling en uitleg over haar manier van lesgeven, vooral de kleine groep sprak mij aan, werd een avond ingepland.

Na de eerste kennismaking met Otilia alsook met de medecursist was er een klik en kon de cursus starten.

Otília heeft mij gedurende 1 jaar, 1 avond in de week Portugese les gegeven. Er is gebruik gemaakt van de leerboeken Portugês XXI en Gramática 1&2.

Met de eigen aanvulling, spelletjes en/of filmmateriaal, was en bleef de les altijd heel afwisselend en mocht je problemen hebben met de grammatica, legde ze alles graag nog eens uit.

Door privé omstandigheden ben ik gestopt maar zodra de mogelijkeid er is, ga ik zeker weer starten!!!”

Liliana

“Otilia is een gedreven, professionele en enthousiaste lerares die veel tijd steekt in de voorbereiding van de lessen en het op maat maken van de lessen voor haar leerlingen. Ze zoekt continu naar verbeteringen in haar lessen en luistert daarbij naar specifieke wensen van de leerlingen. Zo heeft ze bijvoorbeeld bij mij aandacht voor de Braziliaanse uitspraak en beantwoordt ze aan mijn behoefte om af en toe weer eens oude stof te herhalen. Bij Otilia is er ook de mogelijkheid om groepslessen te volgen. Dat is een aanrader! In dat geval kun je gesprekken in het Portugees voeren met je mede leerling(en) en dat is leuk en leerzaam.”

Joost Verleisdonk

“Wij hebben 2 jaar les gehad van Otilia en daardoor kunnen wij nu goed communiceren met onze Portugese vrienden.

Otilia stemt haar lessen af op jouw specifieke behoefte. Je leert niet alleen uit les- en oefenboeken, maar ook via YouTube-filmpjes, kinderboekjes of taalspelletjes.

De actualiteit wordt besproken aan de hand van recente artikelen uit Portugese kranten of tijdschriften.

Er is veel aandacht voor cultuur en historie; daarnaast komen het dagelijks leven in Portugal en de verschillen met Nederland uitvoerig aan bod.

Wij hebben van elk moment genoten en we kunnen de lessen van Otilia dan ook van harte aanbevelen!”

Suzanne en Jan van den Broek (Vilt)

“Otília heeft me  gedurende twee jaren Portugese les gegeven. Haar vakkundigheid en enthousiasme zijn aanstekelijk. Ik heb heel veel geleerd en ik kan me goed redden als ik in Portugal ben.”

Peter

“Otília is zeer bekwaam en enthousiast. De lessen zijn altijd heel goed voorbereid en interessant, alle vragen worden beantwoord.

Een uur gaat heel snel voorbij. Zeer tevreden!”

Karin (Maastricht)

Wij hebben ontzettend veel profijt gehad van de leerzame lessen van docent Otília.

Ze leerde ons niet alleen de grammatica maar ook over de cultuur van het prachtige Portugal waar wij inmiddels wonen. De online lessen verliepen uitstekend. 

Dankzij de professionaliteit van Otília hebben wij nu een voorsprong op het verdere verloop van het onderwijs wat we nu hier op school volgen.

Brent en Angelina Lucassen.

What my students have said:

After 1,5 years i can say that Otília is the best Portugese teacher , she is verry kind and welcoming, lets you chose youre tempo and there is a lot of varriation in the lessons. Ive learned a lot and through the course and i am really gratefull.

Benson

“We are a couple around 60, and we had Portuguese lessons with Otília for one night a week for several years. The textbooks Portuguese xx1 and Gramatica 1 & 2 were used, supplemented with own material. The lessons were always well prepared and the atmosphere was pleasant. Otilia is an excellent teacher from whom we have learned a lot and which we use every day in Portugal today.”

Andre e Ingrid

“I have had classes with Otilia in a group with different people and different levels and she was able to handle every wish and need very well.

The textbooks Portugues xx1 and Gramatica 1 & 2 were supplemented with her own material. The lessons were always well prepared and the atmosphere was always nice. Otilia is a good teacher from whom I have learned a lot.”

Jolanda

“With my Portuguese roods (my mother is Portuguese) as a background, I have always wanted to learn Portuguese. Since I do not have the discipline for complete self-study, I started looking. Unfortunately, these classes were usually taught in English / Portuguese. Until I heard about Otília. I had not looked so close !! After a short mail exchange and explanation about her way of teaching, especially the small group appealed to me.

Otília taught me Portuguese one evening a week for 1 year. The textbooks Portugês XXI and Gramática 1 & 2 were used.

With her own supplements, games and film materials, the lessons were varied and if you have problems with grammar she was happy to explain everything to you.

Due to private circumstances I stopped but as soon as the opportunity is there, I will definitely start again!!!”

Liliana Colen

“Otilia is a passionate, professional and enthusiastic Portuguese teacher who spends a lot of time preparing the lessons and tailoring the lessons for her students. She continuously looks for improvements in her lessons and listens to the specific wishes of the students. For example, she pays attention to the Brazilian pronunciation and responds to my need to repeat always it was necessary. At Otilia there is also the possibility to follow group lessons. That’s a must! In that case you can have conversations in Portuguese with your fellow student (s) and that is fun and educational. ”

Joost Verleisdonk

“We have had lessons from Otilia for 2 years and that means we can now communicate well with our Portuguese friends.

Otilia tailors its lessons to your specific needs. You will not only learn from textbooks and exercise books, but also via YouTube videos, children’s books or language games.

Current events are discussed on the basis of recent articles from Portuguese newspapers or magazines.

A lot of attention is paid to culture and history; In addition, daily life in Portugal and the differences with the Netherlands are discussed in detail.

We enjoyed every moment and we can heartily recommend the lessons of Otilia!”

Suzanne and Jan van den Broek (Vilt)

“Otília taught me Portuguese for two years, her skills and enthusiasm are infectious, I have learned a lot and I can manage well when I am in Portugal.”

Peter (Maastricht)

“Otília is a very competent and enthusiastic. The lessons are always very well prepared and very interesting, all questions are answered.

An hour passes very quickly,  I enjoy the lessons very very much and I can recommend her everyone who wants learn Portuguese.”

Karin (Maastricht)

We have benefited enormously from the instructive lessons of teacher Otília. She not only taught us the grammar but also about the culture of the beautiful Portugal where we now live. The online lessons went very well. Thanks to Otília’s professionalism, we now have a head start on the further course of the education that we now follow here at school.

Brent en Angelina Lucassen.