Commentaren van de leerlingen

Otília heeft mij ontzettend goed geholpen om mijn basisvaardigheden aanzienlijk te verbeteren. De lessen waren goed voorbereid en sloten uitstekend aan bij mijn niveau en mijn wensen. Een leuke variatie van instructie en oefening waarbij gebruik gemaakt werd van actuele zaken en een stukje Portugese cultuur. Vaak met een filmpje, muziek of een krantenartikel. Otília was altijd vrolijk en geduldig en een heel plezierige docent om les van te krijgen. Het uurtje les vloog om. Een aanrader voor eenieder die Portugees wil leren!

Ontzettend bedankt Otília!

 Muitos cumprimentos,

Carlo

 

“Otilia is een gezellige, kundige en geduldige docente. De lessen heb ik als zeer prettig ervaren. Muito bom!”

Robbie Bensing

 

“Otilia is een prettige en competente lerares. De lessen waren individueel en duurden vaak een dik uur, dus best wel intensief. De leerstof was bijna altijd interessant en afwisselend. Otilia bereidde alles goed voor, en de onderwerpen waren vaak op maat d.w.z. wat voor mij interessant, leuk en nuttig was. Daarnaast natuurlijk ook de noodzakelijke grammatica.

Ik ging altijd met plezier naar de les toe. Ik ben echt tevreden over alles wat ik bij haar heb geleerd en ik heb het geleerde goed kunnen toepassen bij familiebezoek in Brazilie.

Kortom ik zou Otilia aanraden aan iedereen die Portugees wil leren!”

Peter Reijneveld

 

 

 

Efficiënt maatwerk

 

“Aangezien ik persoonlijk contact met een leraar verkies boven onlinelessen en ik niet ver van Gulpen woon, heb ik bij Otília twintig lessen bij haar thuis op kantoor gevolgd. Mijn passage bij haar voldeed ruimschoots aan de verwachtingen, die in mijn geval heel specifiek waren: de leerstof, met name de grammatica, van de laatste jaren van een cursustraject aan een avondschool vervangen door een merkelijk korter traject van privélessen.

 

Otília is een aangename persoonlijkheid, met de nodige liefde voor de taal en cultuur van haar land van oorsprong, Portugal, die de professionele skills in huis heeft om de doelstellingen die ik voor ogen had, te verwezenlijken. Het feit dat ze bekend is met meerdere talen (o.a. Nederlands en Engels), is een meerwaarde tijdens de lessen. Ook de tips in verband met het lesmateriaal – zo was het handboek Português XXI een rake keuze – waren welkom. Een absoluut aan te bevelen docente Portugees, die, inclusief de nodige voorbereidingen, efficiënt naar de beoogde doelen van de student toewerkt.

Mocht het ooit nodig zijn om mijn Portugees op te frissen of verder uit te diepen, dan zal ik haar zeker opnieuw contacteren.”

Luc Dolmans

 

 

 

‘’Elke week hadden we weer zin in de les’’

 

“Met heel veel plezier kijken we terug op de interactieve Portugese lessen. Otilia heeft een goed ritme in de lessen en bereid de lessen goed voor. 

Elke week hadden we weer zin in de les. Otilia werkt veel met visuele voorbeelden. Je leert behalve de taal, ook veel over de rijke geschiedenis en cultuur van Portugal. Wij willen je onwijs bedanken voor je enthousiasme. Je bent een mooi mens!

Zodra het nodig is, volgen we graag weer lessen bij je.”

Lizzie en Toine Stoop

 

 

“Na 1,5 jaar kan ik zeggen dat Otília de beste Portugese lerares is, ze is erg aardig en gastvrij, laat je je eigen tempo kiezen en er is veel variatie in de lessen. Ik heb veel geleerd door de cursus en ik ben echt dankbaar.”

Manuel Benson (voetballer; Burnley FC)

 

 

“Ik ben je erg dankbaar. Ik heb je ervaren als een warm persoon en gericht op ons als mens/student. Je geeft persoonlijke aandacht en laat je ook als mens zien en horen en niet enkel als de “docent”.

Je neemt de tijd, geeft veel oefeningen en sluit aan bij het niveau van ons. Er is geen druk vanuit jouw kant en je laat je studenten groeien in hun zelfvertrouwen in het lezen en spreken van de taal.”

Blijf zo doorgaan!

Charlotte Setton

 

 

“Otília,

Bedankt voor mijn kennismaking met de Portugese taal.

Ontzettend lieve lerares, die met haar mooi lach altijd het beste/meeste uit haar lessen probeerde te halen. Ze probeert in overeenstemming met haar studenten haar lessen voor te bereiden.

Ikzelf vind de Portugese taal erg lastig, vooral de grammatica, maar ik weet zeker dat deze lessen een positieve bijdrage hebben geleverd aan mijn basis Portugees.

Heel veel succes met de volgende cursussen en het allerbeste toegewenst!”

Muito obrigado!!

Vriendelijke Bredase groeten,

Christiaan Adams

 

 

“Bedankt Otilia voor de portugese lessen. Ik heb er veel van geleerd. Je was altijd behulpzaam met verschillende voorbeelden zodat ik de leerstof beter begreep.”

Ciao,

Payam Maqai

 

 

“Otilia heeft ons, een stel van rond de 60, gedurende meerdere jaren Portugese les gegeven gedurende 1 avond in de week. Er is gebruik gemaakt van de leerboeken Portugues XXI en Gramatica 1&2 aangevuld met eigen materiaal. De lessen waren altijd goed voorbereid en de sfeer was prettig. Otilia is een uitstekende lerares van wie wij veel hebben geleerd en waarvan we tegenwoordig in Portugal dagelijks plezier hebben”.

André en Ingrid Gering

 

 

“Ik heb lessen met Otilia in groepsverband (verschillende niveaus) en zij kon heel goed met ieders wens en behoefte omgaan.

Er is gebruik gemaakt van de leerboeken Portugues XXI en Gramática 1&2 aangevuld met eigen materiaal. De lessen waren steeds goed voorbereid en de sfeer was altijd fijn. Otilia is een goede lerares van wie ik veel heb geleerd”.

Jolanda Rijcken

 

 

“Met mijn Portugese roots als achtergrond heb ik altijd Portugees willen leren. Aangezien ik niet de discipline heb voor zelfstudie ben ik gaan zoeken. Helaas werden deze lessen meestal gegeven in het Engels/Portugees. Totdat ik hoorde over Otília. Zo dicht in de buurt had ik niet gekeken!! Na een korte mailwisseling en uitleg over haar manier van lesgeven, vooral de kleine groep sprak mij aan, werd een avond ingepland.

Na de eerste kennismaking met Otilia alsook met de medecursist was er een klik en kon de cursus starten.

Otília heeft mij gedurende 1 jaar, 1 avond in de week Portugese les gegeven. Er is gebruik gemaakt van de leerboeken Portugês XXI en Gramática 1&2.

Met de eigen aanvulling, spelletjes en/of filmmateriaal, was en bleef de les altijd heel afwisselend en mocht je problemen hebben met de grammatica, legde ze alles graag nog eens uit.

Door privé omstandigheden ben ik gestopt, maar zodra de mogelijkheid er is, ga ik zeker weer starten!!!”

Liliana Clermont

 

 

“Otilia is een gedreven, professionele en enthousiaste lerares die veel tijd steekt in de voorbereiding van de lessen en het op maat maken van de lessen voor haar leerlingen. Ze zoekt continu naar verbeteringen in haar lessen en luistert daarbij naar specifieke wensen van de leerlingen. Zo heeft ze bijvoorbeeld bij mij aandacht voor de Braziliaanse uitspraak en beantwoordt ze aan mijn behoefte om af en toe weer eens oude stof te herhalen. Bij Otilia is er ook de mogelijkheid om groepslessen te volgen. Dat is een aanrader! In dat geval kun je gesprekken in het Portugees voeren met je mede leerling(en) en dat is leuk en leerzaam.”

Joost Verleisdonk

 

 

“Wij hebben 2 jaar les gehad van Otilia en daardoor kunnen wij nu goed communiceren met onze Portugese vrienden.

Otilia stemt haar lessen af op jouw specifieke behoefte. Je leert niet alleen uit les- en oefenboeken, maar ook via YouTube-filmpjes, kinderboekjes of taalspelletjes.

De actualiteit wordt besproken aan de hand van recente artikelen uit Portugese kranten of tijdschriften.

Er is veel aandacht voor cultuur en historie; daarnaast komen het dagelijks leven in Portugal en de verschillen met Nederland uitvoerig aan bod.

Wij hebben van elk moment genoten en we kunnen de lessen van Otilia dan ook van harte aanbevelen!”

Suzanne en Jan van den Broek

 

 

“Wij hebben ontzettend veel profijt gehad van de leerzame lessen van docent Otília.

Ze leerde ons niet alleen de grammatica maar ook over de cultuur van het prachtige Portugal waar wij inmiddels wonen. De online lessen verliepen uitstekend. 

Dankzij de professionaliteit van Otília hebben wij nu een voorsprong op het verdere verloop van het onderwijs wat we nu hier op school volgen.”

Brent en Angelina Lucassen

 

 

 

English

 

What my students have said:

 

“Otilia is a pleasant and competent teacher. The lessons were individual and quite intensive. The subject matter was almost always interesting and varied. Otilia prepared everything well, and the topics were often tailor-made i.e. what was interesting, fun and useful for me. In addition, of course, to the necessary grammar.

I always enjoyed going to class. I am really satisfied with everything I learnt with her and I was able to apply what I learned when I have visited family in Brazil.

In short, I would recommend Otilia to anyone who wants to learn Portuguese!”

Peter Reijneveld

 

 

 

Efficient customised

 

“Because I prefer personal contact with a teacher to online lessons and I don’t live far from Gulpen, I took twenty lessons with Otília at her home office. 

The lessons went beyond my expectations, which in my case were very specific: to replace the subject matter, especially grammar, of the last few years of a course at a night school with a noticeably shorter course of private lessons. Otília has a pleasant personality, with the necessary love for the language and culture of her country of origin, Portugal. She has also the professional skills to achieve the objectives I had in mind. The fact that she is familiar with several languages (including Dutch and English) is an added value during the lessons. The tips on teaching materials – the Português XXI handbook, for example, was an apt choice and very welcome. 

An absolutely recommendable Portuguese teacher, who, including the necessary preparations, works efficiently towards the student’s intended goals.

Should it ever be necessary to refresh or deepen my Portuguese, I will definitely contact her again.”

 

Luc Dolmans

 

 

“After 1.5 years, I can say that Otília is the best Portuguese teacher, she is very kind and welcoming, lets you choose your own pace and there is a lot of variety in the lessons. I learned a lot through the course and I am really grateful.”

Manuel Benson (Footballer; Burnley FC)

 

 

”Every week we were looking forward to class again”

 

“We look back on the interactive Portuguese lessons with great pleasure
Otilia has a good rhythm in the lessons and prepares them well.
Every week we were looking forward to the lesson again. Otilia works a lot with visual or images. Apart from the language, you also learn a lot about Portugal’s rich history and culture. We want to thank you very much for your enthusiasm. You are a beautiful person!
If necessary, we will be happy to take lessons with you again.”

Lizzie en Toine Stoop 

 

 

“I am very grateful for your lessons. You are a warm person and focused on us as a person. You give personal attention and also let us see and hear you as human being and not just as the “teacher”.
You take your time, give lots of exercises and connect to our level. There is no pressure from your side and you let your students grow in their self-confidence in reading and speaking the language.”

Keep up the good work!

Charlotte Setton

 

 

“We are a couple around 60, and we had Portuguese lessons with Otília for one night a week for several years. The textbooks Portuguese xx1 and Gramatica 1 & 2 were used, supplemented with own material. The lessons were always well prepared and the atmosphere was pleasant. Otilia is an excellent teacher from whom we have learned a lot and which we use every day in Portugal today.”

André and Ingrid Gering

 

 

“I have had classes with Otilia in a group with different people and different levels and she was able to handle every wish and need very well.

The textbooks Portugues xx1 and Gramatica 1 & 2 were supplemented with her own material. The lessons were always well prepared and the atmosphere was always nice. Otilia is a good teacher from whom I have learned a lot.”

Jolanda Rijcken

 

 

“With my Portuguese roots (my mother is Portuguese) as a background, I have always wanted to learn Portuguese. Since I do not have the discipline for complete self-study, I started looking. Unfortunately, these classes were usually taught in English / Portuguese. Until I heard about Otília. I had not looked so close !! After a short mail exchange and explanation about her way of teaching, especially the small group appealed to me.

Otília taught me Portuguese one evening a week for 1 year. The textbooks Portugês XXI and Gramática 1 & 2 were used.

With her own supplements, games and film materials, the lessons were varied and if you have problems with grammar she was happy to explain everything to you.

Due to private circumstances I stopped but as soon as the opportunity is there, I will definitely start again!!!”

Liliana Clermont

 

 

“Otilia is a passionate, professional and enthusiastic Portuguese teacher who spends a lot of time preparing the lessons and tailoring the lessons for her students. She continuously looks for improvements in her lessons and listens to the specific wishes of the students. For example, she pays attention to the Brazilian pronunciation and responds to my need to repeat always it was necessary. At Otilia there is also the possibility to follow group lessons. That’s a must! In that case you can have conversations in Portuguese with your fellow student (s) and that is fun and educational. ”

Joost Verleisdonk

 

 

“We have had lessons from Otilia for 2 years and that means we can now communicate well with our Portuguese friends.

Otilia tailors its lessons to your specific needs. You will not only learn from textbooks and exercise books, but also via YouTube videos, children’s books or language games.

Current events are discussed on the basis of recent articles from Portuguese newspapers or magazines.

A lot of attention is paid to culture and history; In addition, daily life in Portugal and the differences with the Netherlands are discussed in detail.

We enjoyed every moment and we can heartily recommend the lessons of Otilia!”

Suzanne and Jan van den Broek

 

 

We have benefited enormously from the instructive lessons of teacher Otília. She not only taught us the grammar but also about the culture of the beautiful Portugal where we now live. The online lessons went very well. Thanks to Otília’s professionalism, we now have a head start on the further course of the education that we now follow here at school.

Brent and Angelina Lucassen